เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 3877

:: หลักฐานการสมัครเรียน ::

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือ แว่น ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

:: ค่าใช้จ่าย ::

  - ค่าสมัคร 5 บาท 

  - ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท

****ยกเว้นวิชา คอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา ค่าบำรุงการศึกษา 300บาท

:: วันและเวลาเรียน ::
เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
- รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น.
- รอบบ่าย เวลาเรียน 13:00-16:00 น.
- รอบค่ำ เวลาเรียน 17:30-20:30 น.


:: คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน ::
   - ชายและหญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
   - มีความรู้อ่านออกเขียนได้
   - มีความประพฤติเรียบร้อย
   - สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ
   - ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

  • หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • นวดไทยเพื่อสุขภาพ (กระทรวง) (ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3)