ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น

ประเภทวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา       เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส              51112                                     

หลักสูตร        ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น                           หลักสูตร 200 ชั่วโมง

        Basic Computer and Network Repairing Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น จัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์มีทักษะในงานใช้เครื่องมือบริการซ่อมคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
  3. โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  4. มีทักษะในงานประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
  5. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานบริการและปลอดภัย

สมรรถนะหลักสูตร

       สามารถปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ การใช้ การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมประยุกต์ การบำรุงคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น และดำเนินการประกอบธุรกิจอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานงานบริการและปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

       รหัสวิชา 51112-01     ชื่อวิชางานหลักการระบบคอมพิวเตอร์           36 ชั่วโมง

                                     (Principle of Computer System)

       รหัสวิชา 51112-02     ชื่อวิชางานระบบปฏิบัติการ                      54 ชั่วโมง

                                     (Basic Operating System)                                            

       รหัสวิชา 51112-03     ชื่อวิชางานการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์      54 ชั่วโมง

                                     (Utility Program Using)                        

       รหัสวิชา 51112-04     ชื่อวิชางานการบำรุงคอมพิวเตอร์                56 ชั่วโมง

                                     (Computer Maintenance)