คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ประเภทวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา       เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส             51110

หลักสูตร        คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                 หลักสูตร  200 ชั่วโมง

                  Computer and Information Technology for Learning Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
  2. มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติงานการใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองานเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ       
  3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม               
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

        การใช้ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมตารางคำนวณ

รายชื่อวิชาที่สอน

       รหัสวิชา 51110-01     ชื่อวิชาการใช้ระบบปฏิบัติการ                  54 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 51110-02     ชื่อวิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ              38 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 51110-03     ชื่อวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ               54 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 51110-04     ชื่อวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ              54 ชั่วโมง