การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล

ประเภทวิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา       เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส             51109

หลักสูตร        การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล                            หลักสูตร  200 ชั่วโมง

                  Digital Media Production Course

จุดประสงค์หลักสูตรเพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
  2. มีทักษะในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
  3. มีกิจนิสัยที่ดีในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
  4. สามารถนำ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้

สมรรถนะหลักสูตร

       การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัลการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง

รายชื่อวิชาที่สอน

       รหัสวิชา 51119-01      ชื่อวิชาการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิทัล              100 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 51119-02      ชื่อวิชาการทำดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง       100 ชั่วโมง