อาหารนานาชาติ

ประเภทวิชา    คหกรรม

สาขาวิชา       อาหารและโภชนาการ

รหัสหลักสูตร   31303                                                                 

หลักสูตร        อาหารนานาชาติ                                                   หลักสูตร 200 ชั่วโมง

                   International Food Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ ทักษะในการผลิต และบริการด้านอาหารนานาชาติ
  2. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารนานาชาติ
  3. ปฏิบัติงานด้านอาหารนานาชาติในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ
  4. สามารถปฏิบัติงานอาหารนานาชาติตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย
  6. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  7. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจหลักการและวิธีการทำอาหารนานาชาติ การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารนานาชาติ

การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ เลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารนานาชาติ จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ เก็บรักษาวัตถุดิบ 

ทำบัญชี และกำหนดราคาขาย ปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ

มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัดทรัพยากร และคำนึงถึงความปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31303-01     ชื่อวิชาอาหารจีน                                 75 ชั่วโมง

รหัสวิชา 31303-02     ชื่อวิชาอาหารญี่ปุ่น                               45 ชั่วโมง

รหัสวิชา 31303-03     ชื่อวิชาอาหารฝรั่ง                                 45 ชั่วโมง

รหัสวิชา 31303-04     ชื่อวิชาอาหารเวียดนาม                           35 ชั่วโมง