อาหารไทย

ประเภทวิชา     คหกรรม

สาขาวิชา       อาหารและโภชนาการ

รหัส       31302                   

หลักสูตร        อาหารไทย                                                           หลักสูตร  200 ชั่วโมง

                   Thai Food Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ ทักษะในการผลิต การจัดสำรับอาหาร และบริการด้านอาหารไทย
  2. สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารไทย
  3. ปฏิบัติงานอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
  4. สามารถปฏิบัติงานอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร
  5. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจัดสำรับอาหารไทย การบริการด้านอาหารไทย ใช้เทคโนโลยีในงานอาหารไทยเหมาะสม ประกอบอาหารไทยตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร และนำไปประกอบอาชีพด้านอาหารไทย

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 31302-01   ชื่อวิชาอาหารไทย                                 99 ชั่วโมง

รหัสวิชา 31302-02   ชื่อวิชาขนมไทย                                   101 ชั่วโมง