ขนมอบ

ประเภทวิชา    คหกรรม                                                         

สาขาวิชา       อาหารและโภชนาการ

รหัส             31301                                                                  

หลักสูตร        ขนมอบ                                                              หลักสูตร  200 ชั่วโมง

                  Thai Bakery Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการทำคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พายและโดนัท การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ใน          การทำเบเกอรี่ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้
  2. สามารถเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงาน
  3. มีความสามารถในการทำคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พายและโดนัทอย่างง่าย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย
  4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ

ตรงต่อเวลา ประหยัดทรัพยากร และคำนึงถึงความปลอดภัย

สมรรถนะหลักสูตร

         สามารถเข้าใจหลักการและวิธีการทำคุกกี้ เค้ก ขนมปัง พายและโดนัท การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเบเกอรี่ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ เลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมอบ จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ เก็บรักษาวัตถุดิบ ทำบัญชี และกำหนดราคาขาย ปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัดทรัพยากร และคำนึงถึงความปลอดภัย

รายชื่อวิชาที่สอน

       รหัสวิชา 31301-01     ชื่อวิชาคุกกี้และเค้ก                               100 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 31301-02     ชื่อวิชาขนมปัง พาย และโดนัท                   100 ชั่วโมง