อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช

ประเภทวิชา    พาณิชยกรรม

สาขาวิชา       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา         21109

หลักสูตร        อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช                                หลักสูตร 200 ชั่วโมง

                    Internet for E-Commerce Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการใช้อินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช
  2. มีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช
  3. มีทักษะการปรับแต่งภาพกราฟิกเบื้องต้น
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ช
  5. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของภาพกราฟิกในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งภาพกราฟิก องค์ประกอบพื้นฐานของการระบบอีคอมเมิร์ช การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างระบบซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต การโปรโมทร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต

       ปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพกราฟิก สร้างระบบซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจเข้าชมสินค้า โปรโมทร้านค้าเพื่อสนับสนุนยอดขายให้ได้กำไร

รายชื่อวิชาที่สอน

       รหัสวิชา 21109-01   ชื่อวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น              101 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 21109-02   ชื่อวิชาวิทยาการก้าวหน้าระบบอินเตอร์เน็ต      99 ชั่วโมง