อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

ประเภทวิชา     พาณิชยกรรม.

สาขาวิชา        คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัส             21105          

หลักสูตร         อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์                                     หลักสูตร 200 ชั่วโมง

                   Internet and Website Creation 

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจและการสร้างเว็บไซต์
  2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์
  3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยความอดทน ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

      ใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนด

รายชื่อวิชาที่สอน

       รหัสวิชา 21105-01   ชื่อวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น          20 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 21105-03   ชื่อวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ         90 ชั่วโมง

       รหัสวิชา 21105-04   ชื่อวิชาการสร้างเว็บไซต์              90 ชั่วโมง