เครื่องปรับอากาศ

ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม

สาขาวิชา   ช่างไฟฟ้ากำลัง

รหัส        11310

หลักสูตร       เครื่องปรับอากาศ            หลักสูตร 150 ชั่วโมง

                 ( Air Conditioner Course )

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. ความรู้ เข้าใจ หลักการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องปรับอากาศ
  3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัยความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
  4. สามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

รายชื่อวิชาที่สอน                                           

รหัสวิชา 11310-01     ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                    

รหัสวิชา 11310-02     ชื่อวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ     

รหัสวิชา 11310-03     ชื่อวิชาเครื่องปรับอากาศ