เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างไฟฟ้ากำลัง

รหัส        11305

หลักสูตร        เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร                   หลักสูตร 150 ชั่วโมง

                  Indoor Electrical Devices Installation and Electric Wiring Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  2. มีทักษะเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
  3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัยความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
  4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 11305-01     ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                         

รหัสวิชา 11305-02     ชื่อวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร               

รหัสวิชา 11305-03     ชื่อวิชาการประมาณราคาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร