งานเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม

สาขาวิชา       ช่างยนต์

รหัส              11118

หลักสูตร        งานเครื่องยนต์ดีเซล                                               หลักสูตร 200 ชั่วโมง

                   Diesel Engine Works Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การต่อวงจรควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ปัญหา ตรวจซ่อมปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 

2. มีทักษะในงานการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การต่อวงจรควบคุมเครื่องยนต์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ปัญหา ตรวจซ่อมปรับแต่ง และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล 

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต ประหยัด รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถปฏิบัติงานการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี- ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การต่อวงจรควบคุมเครื่องยนต์ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ปัญหา การตรวจซ่อมปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล โดยปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ผลงานที่ทำได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ

รายชื่อวิชาที่สอน

       รหัสวิชา 11118 – 01 ชื่อวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล                       200 ชั่วโมง