ปรับอากาศรถยนต์

ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส       11113

หลักสูตร        ปรับอากาศรถยนต์                                                 หลักสูตร 200 ชั่วโมง

                  Automobile Air Conditioning Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการทำงานเครื่องปรับอากาศรถยนต์
  2. ถอด-ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์
  3. บำรุงรักษาติดตั้งอุปกรณ์ แก้ไขข้อขัดข้อง และประมาณราคาค่าบริการระบบปรับอากาศรถยนต์
  4. มีกิจนิสัยในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับปรับอากาศรถยนต์

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 11113-01    ชื่อวิชาปรับอากาศรถยนต์                        200 ชั่วโมง