ไฟฟ้ารถยนต์

ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส        11112

หลักสูตร        ไฟฟ้ารถยนต์                                                        หลักสูตร 200 ชั่วโมง

                   Automobile Electrical System Course

จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทำงานของระบบไฟฟ้า

2. ใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบของระบบไฟฟ้ารถยนต์

3. ถอดประกอบและตรวจสภาพของระบบไฟฟ้ารถยนต์

  1. บริการ บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์
  2. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา 11112-01    ชื่อวิชาไฟฟ้ารถยนต์                              200 ชั่วโมง