โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

21 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มอบหมายนางบุปผชาติ กัลยา ณ สุนทร รองผู้อำนวยการและนายกิตติศักดิ์ วงศ์ขจร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและการบริหารจัดการชั้นเรียนให้แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และวิทยากร