วิธีการให้บริการจัดการศึกษา

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้

  1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
  2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะและความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญและประสบการณ์มากขึ้น
  3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ ได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
  4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
  5. กลุ่มหารายได้เสริม เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีนักศึกษาเข้ารับบริการโดยสมัครเข้าศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556

หลักสูตร 150 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558

การจัดการศึกษาในชั้นเรียนปกติ ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ และกำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการสมัคร

โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนดำเนินการ มีนักศึกษาเข้ารับบริการโดยสมัครเข้าศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 200 ชั่วโมง หลักสูตร 150 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

เวลาเรียนแบ่งเป็น 4 รอบดังนี้

  1. รอบปกติ 09.00 – 16.00 น.
  2. รอบเช้า 09.00 – 12.00 น.
  3. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
  4. รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น. 

เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน ดังนี้

- ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี

         เปิดเรียน 16 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม ของทุกปี

- ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี

        เปิดเรียน 1 กันยายน – 15 ธันวาคม ของทุกปี

- ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน -19 ธันวาคม ของทุกปี

        เปิดเรียน 20 ธันวาคม – 31 มีนาคม ของทุกปี