Skip to content

ประวัติความเป็นมา

เดิมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ใช้ชื่อว่า สถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวิชูทิศ ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพธนบุรี ตั้งขึ้นตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ ที่ 32/2504 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2504 เรื่องการจัดตั้งสถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ การจัดตั้งดำเนินการโดยมีคณะบุคคลคณะหนึ่ง จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการคณะนี้มีชื่อว่า “คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพราษฎร” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ตามคำสั่งที่ 262/2503 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2503 และได้ประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อ สถานฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2504 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทศบาลนครหลวงกรุงเทพ โดย

นายศิริ ชาตินันท์ ปลัดเทศบาลนครกรุงเทพ เป็นผู้กล่าวรายงานเชิญเป็นประธานในพิธีทำการเปิด โดยนายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพเป็นประธาน

การเข้ารับการอบรม รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นคนยากจนมีอายุ 12-17 ปี เข้าเรียนหลักสูตร 1 ปี

พ.ศ. 2510 เปลี่ยนชื่อเป็น “ สำนักฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์” สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนฝึกอาชีพช่างเครื่องยนต์” สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2531 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1)” สังกัดสำนักการศึกษา

พ.ศ. 2535 ย้ายสังกัดหน่วยงานจากสำนักการศึกษามาสังกัด “ สำนักพัฒนาชุมชน”

พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อสังกัดหน่วยงานจาก สำนักพัฒนาชุมชน เป็น “สำนักพัฒนาสังคม” จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพ พ.ศ. 2542 การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ ความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ

สถานที่ตั้ง   :   โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ ด้าน

ถนนประชาสงเคราะห์ ซอยประชาสงเคราะห์ 17

สังกัด : กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร

website   :     www.dindang1.net

เนื้อที่โรงเรียน  :   5.18 ไร่

ปรัชญา     :    ความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์  :      เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน

จำนวนบุคลากร : 29 คน

จำนวนนักศึกษาต่อปี : 1,500 – 2,100 คนต่อปี

จำนวนห้องเรียน : 30-45 ห้องเรียนต่อภาคเรียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน : ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ

สีประจำโรงเรียน :  เลือดหมู – กรมท่า

สถานที่ตั้ง : 4095/29 ถ.มิตรไมตรี3 ตรงข้ามศาลาว่าการ กทม.2 หรือด้าน       ถ.ประชาสงเคราะห์ ซอยประชาสงเคราะห์ 17 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2246 1592      

เบอร์ FAX : 0 22456954

We are driven by values

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Line high touch client we need to have a Come to Jesus meeting with Phil about his attitude, so where the.

Super Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Deeply Committed

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Highly Skilled

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Keith Marshall

Designer

George Williams

Developer

Julia Castillo

Client Service

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger